Jobs

Navsari Ashram Shala Recruitment 2023 | ઇન્ટરવ્યુ આધારે સીધી નિમણૂક

Navsari Ashram Shala Recruitment 2023 નવસારીમાં આવેલી આદિજાતિ વિકાસ સંસ્થા, ગુજરાત સરકાર અનુદાનિત નીચે મુજબની આશ્રમશાળાઓમાં વિધાસહાયક તેમજ શિક્ષણ સહાયકની સીધી ભરતી માટે મદદનીશ કમિશનર આદિજાતિ વિકાસ, નવસારી ના માધ્યમ થી પત્ર ક્રમાંકઃ નં. મક/આવિ/ઉ.બુ. આશા/NOC/૨૦૨૩/૬૯૬થી ૦૦૧, તા. ૨૩-૦૧-૨૦૨૩ નં. મક/આવિ/ઉ.બુ.આશા/NOC/૨૦૨૩/૦૪થી ૭૦૯, તા. ૨૦-૦૧-૨૦૨૩, નં. મક/આવિ/અમશ/ભરતી/વશી-૧૪૦૦થી ૧૬૧૦/૨૦૨૩ તા. ૦૯/૦૨/૨૦૨૩ અને નં. મક/આવિ/અમશ/ભરતી/વશી-૧૬૨૯થી ૧૬૩૪/૨૦૨૩, તા. ૦૯-૦૨-૨૦૨૩થી ‘‘ના વાંધા પ્રમાણપત્ર’’ આપેલ છે, જે અન્વયે ગુજરાતી દ્વારા વિધાસહાયકો /શિક્ષણસહાયકોની ભરતી કરવાની છે.

Navsari Ashram Shala Recruitment 2023 Overview :

વિભાગનું નામનવસારી આશ્રમ શાળા
પોસ્ટનું નામવિધાસહાયક અને શિક્ષણ સહાયક
ટોટલ જગ્યા39
છેલ્લી તારીખ28/02/2023
અરજી નું પ્રકારરજીસ્ટર પોસ્ટ એ.ડી. થી

Navsari Ashram Shala Recruitment 2023 Education Qualification :

બી.એ, બી.એડ ,એમ.એ.બી.એડ, બી.એસ.સી. બી.એડ ,પી.ટી.સી

Age Limit for Navsari Ashram Shala Recruitment 2023 :

જાહેરાતમાં ઉલ્લેખિત નથી.

Salary of Navsari Ashram Shala Recruitment 2023 :

સરકારશ્રીની નકકી પગારની નીતિ અનુસાર પાંચ વર્ષ માટે વિધાસહાયકને રૂ. ૧૯,૯૫૦/- પ્રતિ માસ, ધો.-૯, ૧૦ના શિક્ષણસહાયકને રૂ. ૨૫,૦૦૦/- પ્રતિ માસ તેમજ ધો. ૧૧, ૧૨ના શિક્ષણસહાયકને રૂ. ૨૬,૦૦૦/- પ્રતિ માસ નક્કી પગારથી નિમણૂંક આપવામાં આવશે

Application fee :

કોઈઅરજીફીનથી.

Navsari Ashram Shala Recruitment 2023

ઉમેદવારે એજ્યુકેશન તરીકે જરૂરી તમામ પરીક્ષાઓ તેમજ રાજ્ય સરકારશ્રી ના માધ્યમ થી નિયત થયેલ સંબંધિત વિષય (લાગુ પડતો હોય તો)ની ટી.ઈ.ટી./ટી, એ.ટી.ની પરીક્ષા અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ માં પાસ કરેલ હોવી જોઈશે.

અનામત જગ્યાઓ માટે જે-તે જાતિના ઉમેદવારે સક્ષમ અધિકારી ના માધ્યમ થીસંબંધ જાતિ માટે અપાયેલ જાતિના પ્રમાણપત્રની નકલ તેમજ નોન-ક્રિમીલેયર પ્રમાણપત્ર (લાગુ પડતું હોય તો) સામેલ રાખવાના રહેશે.

જિલ્લા કક્ષાની પસંદગી સમિતિ સરકારશ્રીએ નિયત કરવાની મુજબની રહેશે. પસંદગી સમિતિએ ઉમેદવારના પ્રમાણપત્રોની ચેકીંગ કર્યા બાદ પસંદ થયેલ ઉમેદવારને મદદનીશ કમિશનરશ્રી ના માધ્યમ થી બહાલી મળ્યેથી સંસ્થા ના માધ્યમ થી નિમણૂંક આપવામાં આવશે.

Salary : સરકારશ્રીની નક્કી પગારની નીતિ અનુસાર પાંચ વર્ષ માટે વિધાસહાયકને રૂ. ૧૯,૯૫૦/- પ્રતિ માસ, ધો.-૯, ૧૦ના શિક્ષણસહાયકને રૂ. ૨૫,૦૦૦/- પ્રતિ માસ તેમજ ધો. ૧૧, ૧૨ના શિક્ષણસહાયકને રૂ. ૨૬,૦૦૦/- પ્રતિ માસ નક્કી પગારથી નિમણૂંક આપવામાં આવશે. સેવા સંતોષકારક જણાયેથી પાંચ વર્ષ બાદ નિયમિત salary સમાવવા વિચારણા માટે લેવામાં આવશે. નિયમિત નિમણૂંક મળ્યા બાદ ઉમેદવારને સરકારશ્રીની નવવર્ધિત પેન્શન યોજનાનો પૂરો લાભ મળવા પાત્ર થશે. સેવા સંતોષકારક ન જણાતા પાંચ વર્ષ પહેલા પણ એક માસની નોટિસથી સેવાનો પૂર્ણ લાવી શકાશે.

શૈક્ષણિક અને તાલીમી એજ્યુકેશન અનુક્રમે યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ્સ કમિશન તેમજ નેશનલ કાઉન્સિલ ફોર ટીચર એજ્યુકેશન ના માધ્યમ થી માન્ય સંસ્થામાંથી જ પાસ કરેલી હોવી જોઈશે.

એપ્લિકેશન કરવાના આખરી દિવસે ઉમેદવારની ઉંમર સરકારશ્રીએ ઠરાવ્યા મુજબની વયલિમિટ હોવી જોઈએ. વય લિમિટ નિયમાનુસાર છૂટછાટ મળી શકશે.

સરકારી કર્મચારી તેમજ સરકારશ્રીનું અનુદાન મેળવતા બોર્ડ/કોર્પોરેશન/સંસ્થાના કર્મચારીએ નિમણૂક સત્તાધિકારીનું એન.ઓ.સી. (ના વાંધા પ્રમાણપત્ર) ફોર્મ સાથે સામેલ કરવાનું રહેશે.

ઉમેદવારે ગલત માહિતી રજૂ કરેલ હશે તો તેની એપ્લિકેશન આપોઆપ રદ્દ થશે- માહિતી એપ.

સરકારશ્રીએ ઠરાવ્યા પ્રમાણે કમ્પ્યૂટરના ઉપયોગ અંગેની પાયાની બધી જાણકારી ધરાવતા હોવા જોઈએ.

મહિલા કર્મચારીએ ગૃહમાતા તેમજ પુરુષ કર્મચારીએ ગૃહપતિ તરીકે પોતાની ફરજ બજાવવાની હોઈ પ્રત્યેક કર્મચારીએ આશ્રમશાળામાં ૨૪ કલાક સ્થળ પર રહેવું જરૂરી છે. તેઓને વિભાગ તરફથી રહેઠાણની સુવિધા વિના મૂલ્યે પૂરી પાડવામાં આવશે. સ્થળ પર નિવાસ ન કરતા કર્મચારીને શિસ્તભંગ બદલ તેની ફરજમાંથી છૂટા કરવામાં આવશે.

આદિજાતિ વિકાસ સંસ્થા કે શિક્ષણ વિભાગે વખતોવખત નિયત કરેલ શિક્ષણ વિષયક સામાન્ય નિયમોનું કર્મચારીએ પાલન કરવાનું રહેશે. મુંબઈ પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિનિયમ, ૧૯૪૯ તેમજ ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ અધિનિયમ, ૧૯૭૨ના સંબંધિત નિયમો લાગુ પડશે.

ઉપરની જાહેરાત અનુસાર એજ્યુકેશન ધરાવતા ઉમેદવારે તમામ પ્રમાણપત્રોની સ્વયંપ્રમાણિત નકલ તેમજ પાસપોર્ટ સાઈઝના બે ફોટા (જો વધારાની એજ્યુકેશન ધરાવતા હોય તો તે પણ) એપ્લિકેશન સાથે સામેલ રાખી તા. ૨૮/૦૨/૨૦૨૩ પહેલાં ઉક્ત સરનામે મળી જાય તે રીતે ફક્ત R.P.A.D.થી જ એપ્લિકેશન મોકલવાની રહેશે. તે પછીથી મળેલ અરજીઓને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહિ, એપ્લિકેશન કવર પર લાલ પેનથી કઈ આશ્રમશાળા માટે એપ્લિકેશન કરેલ છે, તે દર્શાવવાનું રહેશે. એકથી વધુ આશ્રમશાળાઓની જગ્યા માટે ઉમેદવારી નોંધાવવા પસંદગી ઉમેદવારે તમામ સંબંધિત સંસ્થામાં અલગ-અલગ કવરમાં એપ્લિકેશન કરવાની રહેશે. ઉમેદવારે એપ્લિકેશનની એક નકલ આદિજાતિ વિકાસ અધિકારી (આશ્રમશાળા)ની કચેરી, સી-બ્લોક, ત્રીજો માળ, બહુમાળી ભવન, જૂનાથાણાં, નવસારી-૩૯૬૪૪૫ને મોકલવાની રહેશે.

How to Apply for Ashramshala Recruitment 2022 :

લાયક ઉમેદવારો કે જેઓ જાહેરાતતેમજ ઉપરની વિગતો અનુસાર માપદંડોને પૂરી કરે છે તેઓ જોડાયેલ નિયત ફોર્મેટમાં એપ્લિકેશન કરી શકે છે અને તેમના બાયો-ડેટા , તાજેતરના પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો, શૈક્ષણિક એજ્યુકેશન, અનુભવનું પ્રમાણપત્ર અને તમામ જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ્સ નકલ મોકલી શકે છે. નીચેના સરનામે રજીસ્ટર પોસ્ટ એ.ડી. થી કરવાની રહેશે,અધૂરી વિગતોવાળી અને સમય લિમિટ પછી આવેલ એપ્લિકેશનગણાશે નહિ.

Important Dates :

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 28 ફેબ્રુઆરી 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

स्वीमिंग पूल में बिकिनी पहन Mouni Roy ने लगाई आग कैसे और कहा चेक करे DOMS IPO Allotment Status ? 8999 में आया POCO का नया स्मार्टफोन! Poco C65 Launch Review सालार’ के लिए प्रभास ने ली इतनी फीस की आप भी हैरान हो जाएंगे ! Prabhas Salaar Fees MS Dhoni No. 7 jersey retired : महेंद्र सिंह धोनी की 7 नंबर की जर्सी रिटायर